Góp ý

Sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập.

Nhan đề: Sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập.

Tác giả: Vũ Kim Yến (Sưu tầm và biên soạn)

Nhà xuất bản: Văn hóa – Thông tin.

NỘI DUNG

20160819-01

Khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng Minh, nhân dân cả nước ta đã nổi đậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 19/8/1945, Hà Nội giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 26/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mạng Việt Bắc về tới Hà Nội, tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Người soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Ngày 02/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hàng chục vạn đồng bào. Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn, tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta và mở ra một kỉ nguyên mới cho đất nước: kỉ nguyên của Độc lập, Tự do và Chủ nghĩa xã hội. Tuyên ngôn Độc lập là một bài văn chính luận ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, đanh thép lời lẽ hùng hồn và đầy sức thuyết phục.

Cuốn sách nhằm giới thiệu với bạn đọc về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về sự kiện lịch sử hào hùng đó của dân tộc như: Những năm tháng không thể nào quên, Ký ức thiêng liêng tại căn nhà 48 Hàng Ngang lịch sử, câu chyện về chiếc áo Bác Hồ Mặc trong ngày 02/9/1945, Người thiết kế lễ đài, người bảo vệ lễ đài ngày độc lập…; Đồng thời, cuốn sách còn cung cấp những bài viết, những bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn độc lập: Tuyên ngôn độc lập năm 1945 văn bản pháp lý – chính trị của nước Việt Nam mới; Tuyên ngôn độc lập năm 1945 những giá trị truyền thống và đương đại;Tuyên ngôn độc lập 02/9/1945: tầm nhìn bao quát về thời đại; Tuyên ngôn độc lập: kết tinh khát vọng giải phóng con người; Tuyên ngôn độc lập kết tinh giá trị văn hóa…. Qua đó khẳng định 70 năm đã trôi qua, nhưng bản Tuyên ngôn độc lập ngày 02/9/1945 vẫn còn vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, thể hiện rõ chân lý chính nghĩa, pháp lý đanh thép và đạo lý cao cả của dân tộc Việt Nam. Ánh sáng của Tuyên ngôn độc lập đã khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuyên ngôn Độc lập thể hiện khát vọng, sức mạnh và ý chí quyết tâm giành và giữ vững Độc lập, Tự do của dân tộc Việt Nam. Nó là áng thiên cổ hùng văn của thời đại mới.

Thư viện xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *