THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM THI
***Thời gian thi: 18 giờ 00 phút ngày 10/06/2019
***Địa điểm thi: Phòng B71.401, Khu I, Đại học Trà Vinh

Tổng thí sinh đã đăng ký 120 người
Số thí sinh đã thi 90 người
Thí sinh bỏ cuộc 30 người

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC TRÀ VINH

LIKE FANPAGE ĐỂ ĐƯỢC GHI DANH